Levenscycluskosten - een belangrijke factor bij de bouw van gebouwen

Levenscycluskosten en waar u rekening mee moet houden

Levenscycluskosten – of in het Engels Life Cycle Costs, afgekort LCC – zijn de som van alle kosten die producten veroorzaken gedurende hun hele productlevenscyclus, dus over hun hele levensduur. Met behulp van de berekening van de levenscycluskosten (Engels: ‘Life Cycle Costing’) kunnen producten vergeleken worden op hun economische efficiëntie, waarbij alle relevante kosten in aanmerking worden genomen.

Bij een gebouw worden, wanneer de levenscycluskosten van het onroerend goed in aanmerking worden genomen, naast de planningskosten en bouwkosten, die bestaan ​​uit investerings- en financieringskosten, ook de kosten voor het gebruik van het onroerend goed, inclusief renovatie, vernieuwing, herbestemming tot en met sloop, demontage en recycling in de berekening meegenomen. De te evalueren kosten zijn afgeleid van DIN 276 ‘Kosten in de bouw’. Gebouwen die worden gepland en gebouwd met het oog op ecologie en duurzaamheid blijken vaak de meest economische optie te zijn, zelfs met hogere bouwkosten.

Levenscycluskosten besparen met de modulaire bouw van ALHO

Bij de beoordeling van een gebouw op zijn duurzaamheid volgens de DGNB, speelt het aspect 'gebouwgerelateerde kosten tijdens de levenscyclus' een fundamentele rol. Het herleiden van de LCC of Life Cycle Costs tot een minimum is een prioritaire duurzaamheidsdoelstelling. Bij de LCC-analyse wordt per definitie rekening gehouden met de kostengroepen ‘300 gebouw – bouwconstructie’ en ‘400 gebouw – technische systemen’ uit DIN 276.

Deze twee kostengroepen vormen de basis voor een zeer gedetailleerd en objectief onderzoek van de plannings-, financierings-, fabricage-, gebruiks-, vernieuwings- en sloopkosten die in de loop van de levenscyclus van het gebouw worden gemaakt. Met de LCC-analyse worden de investerings- en exploitatiekosten nauwkeurig bepaald en berekend over een periode van 50 jaar. De volgende analyse vergelijkt de levenscycluskosten van een modulair gebouw met die van een conventioneel gebouw.

Bij de waardering van de Duurzaamheid van een gebouw conform DGNB, die ALHO voor de waardering als grondslag neemt, speelt het aspect „Bouw gerelateerde kosten in de levenscyclus“ een doorslaggevende rol. De minimalisering van de  levenscycluskosten (LCC) is een duurzaamheidsdoel met voorrang. Bij de LCC-analyse worden per definitie de kostengroepen „300 bouwwerk – bouwconstructie“ en 400 bouwwerk – technische installaties“ van de DIN 276 beschouwd.

Deze beide kostengroepen zijn de basis voor een zeer gedetailleerde en objectieve kijk op de in het verloop van de levenscyclus van een gebouw voorkomende plannings-, financierings-, fabricage-, gebruiks-, vernieuwings- en afbraakkosten. Bij de LCC-analyse worden de investerings- en exploitatiekosten over een tijdsbestek van 50 jaar exact onderzocht en berekend. De volgende analyse vergelijkt de levenscycluskosten van een modulegebouw met die van een conventioneel gebouwd gebouw.

49% lagere planningskosten, 50% lagere financieringskosten

Dankzij de modulaire systeemopbouw, gestandaardiseerde productieprocessen en het goed georganiseerde planningsproces wordt een besparing van 49 procent op de planningskosten gerealiseerd. De modulaire bouwmethode van ALHO maakt een extreem korte bouwtijd mogelijk dankzij de hoge mate van prefabricage van de modules. Enerzijds kan zo de financieringsperiode dienovereenkomstig worden verkort.

Kortere financieringstermijnen hebben een positief effect op de rentelast. Anderzijds kunnen de panden sneller in gebruik worden genomen of worden verhuurd. De besparing op de financieringskosten bedraagt ​​50,6 procent ten opzichte van de standaard bouwmethode. De bouwkosten voor het vergelijkingsgebouw in de systeembouwmethode van ALHO zijn 11,4 procent lager dan bij de standaard bouwmethode.

Voordelen bij het herbestemmen en demonteren

De doordachte staalconstructie van de afzonderlijke modules vergroot de flexibiliteit en herbestembaarheid van het hele gebouw enorm. Dit betekent dat, vergeleken met de standaardbouwmethode, op elk moment een kosteneffectieve herbestemming en renovatie kan worden gerealiseerd.

Een ander voordeel van de systeembouwmethode van ALHO is de constructie van de afzonderlijke modules en de mogelijkheid om deze mechanisch met elkaar te verbinden. Deze factoren leiden tot een kosteneffectieve demontage van het gebouw. Hierdoor kan er op de sloopkosten 13,8 procent worden bespaard in vergelijking met een standaardgebouw. Bovendien kunnen de structuurelementen van een module gericht worden gerecycled en zo een positieve bijdrage leveren aan het recupereren en hergebruiken van bouwmaterialen in de zin van de materiaalkringloop.

Systeembouw is 12% goedkoper

Over het algemeen resulteert de systeembouwmethode van ALHO in ongeveer 12% lagere levenscycluskosten over de hele levenscyclus dan bij de standaardbouwmethode. De resultaten van de LCC-analyse bewijzen dat investeren in een duurzaam modulair gebouw van ALHO op de lange termijn een duurzame beslissing is voor de economie en de ecologie. De meest gestelde vragen over investeren in systeembouw beantwoorden wij hier.

De helft van de energiebalans bestaat uit grijze energie

Bereken de levenscycluskosten van uw gebouw

Er zijn verschillende tools waarmee u online de levenscycluskosten (LCC) kunt bepalen voor twee verschillende typen gebouwen. De invoer gaat doorgaans snel en de berekening wordt extra eenvoudig gehouden. In de levenscyclusanalyse krijg je een gevoel voor de relatie tussen bouwkosten en exploitatiekosten, omdat bouwkosten vaak maar een klein deel van de totale kosten uitmaken. Het merendeel van de kosten van een vastgoed ontstaat tijdens het gebruik. De berekeningen van de LCC-analyse zijn gebaseerd op de gebruikelijke onderzochte periode van 50 jaar.  Een berekeningstool vindt u bijvoorbeeld onder https://baumensch.de/lebenszykluskosten-gebaeude-berechnen/.