Projectverloop in de modulebouw

Bouwen met ALHO als hoofdaannemer

Aangezien het projectverloop in de modulebouw en de traditionele bouw van elkaar verschillen, neemt een opdrachtgever die zijn bouwproject met behulp van de modulaire bouwwijze wil uitvoeren, een hoofdaannemer voor modulebouw in de arm. Zo is ook ALHO actief als hoofdaannemer voor de klanten. In deze hoedanigheid realiseren we alle bouwwerkzaamheden vereist voor het optrekken van gebouwen. Het gebouw wordt door ons sleutel-op-de-deur opgeleverd. Daarbij laten we sommige werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in onderaanneming uitvoeren

Dit neemt echter niet weg dat ALHO als hoofdaannemer de enige contractpartner van de opdrachtgever is en de volledige verantwoordelijkheid voor het geheel van de werken draagt. Op verzoek van de klant nemen we ook de werkzaamheden voor planning en ontwerp op ons. In dit geval treden we op als hoofdaannemer. Verdere vragen over het projectverloop in de modulebouw beantwoorden we hieronder.

Wat zijn de bouwtijden in de modulebouw?

In de modulebouw worden de gebouwen in de fabriek tot 70 % als montageklare modules geprefabriceerd en vervolgens naar de bouwplaats vervoerd. De schone en stille montage van de modules neemt slechts enkele dagen in beslag. Aansluitend moeten de modules met elkaar worden verbonden, dient het dak geplaatst en de gevel gemonteerd te worden. De bouwtijd op het terrein – voor de montage en de afwerking van de modules - wordt gemiddeld verkort tot een termijn van 10 tot  14 weken, wat met name bij het bouwen in de binnenstad en tussen bestaande bouwwerken een aanzienlijk voordeel oplevert, aangezien vuil, stof en lawaai tot het strikte minimum beperkt blijven.

Wat is de tijdspanne van orderplaatsing tot oplevering?

Het modulaire raster laat een snelle en efficiënte planning toe. Systeemrapporten, typestatica en beproefde detailoplossingen versnellen het goedkeuringsproces en de uitvoeringsplanning. In de serieproductie met gestandaardiseerde processen realiseren we een hoge mate van prefabricage en kunnen we het hele jaar door weersonafhankelijk bouwen. De doorgedreven mate van prefabricage van de modules zorgt eveneens voor een erg korte bouwtijd op de bouwplaats. Alles samen wordt het bouwproces met zo’n 70 % verkort in vergelijking met conventionele bouwwijzen.

Wie is verantwoordelijk voor het ontwerpplan van een modulair gebouw?

Vrijwel elk ontwerp kan in een modulair raster worden uitgewerkt en kan dus voor de modulebouw bruikbaar worden gemaakt. Naderhand zijn wellicht kleine aanpassingen noodzakelijk. Daarom kan het ontwerpplan ook door een externe, door de opdrachtgever aangestelde architect worden opgesteld. Vaak bestaat er al een ontwerpplan voor de modulaire bouwwijze als alternatief ter sprake komt. Dan komt het erop aan een gemeenschappelijk raster te vinden om in gelijke mate rekening te houden met de esthetische, economische en technische eisen.

In het beste geval wordt echter al meteen voor modulebouw gekozen, zodat de externe architect en de modulefabrikant reeds in een vrij vroeg stadium van het ontwerp kunnen samenwerken. Dit biedt ontwerpers de kans de wetmatigheden van de modulaire bouwwijze te leren kennen en te benutten. 

Als er nog geen ontwerpplan bestaat en de opdrachtgever nog geen architect heeft, nemen onze eigen architecten het ontwerp graag op zich. We kunnen ook een partner-architectenbureau aanbevelen dat gespecialiseerd is in modulebouw.

Stelt ALHO ook de goedkeuringsplanning voor de modulaire gebouwen op?

Ofwel ondersteunen we de door de opdrachtgever aangestelde architect bij de goedkeuringsplanning door alle systeemrelevante documenten ter beschikking te stellen, ofwel nemen we de werkzaamheden voor de goedkeuringsplanning over van onze klanten. Beide werkwijzen zijn mogelijk en worden dagelijks in de praktijk gebracht. Dankzij de systeemrapporten, typegeteste statica en beproefde standaarddetails van de modulebouw wordt het goedkeuringsproces aanzienlijk vereenvoudigd en versneld.

Waar worden de modules geproduceerd?

De modules worden in de hoofdfabriek van ALHO Systembau GmbH in Friesenhagen (Duitsland) geproduceerd. Afhankelijk van de bezettingsgraad kunnen de productiecapaciteiten van de andere fabrieken van de ALHO-groep in Dresden (Duitsland), Mitry Mory (Frankrijk) en Wikon (Zwitserland) worden gebruikt. In totaal beschikt de ALHO-groep over meer dan 72 000 vierkante meter productiehallen. Elk jaar verlaten ongeveer 12 000 modules de fabrieken, wat overeenkomt met een productiecapaciteit van ongeveer 200 000 vierkante meter.

Hoe wordt de kwaliteitszorg in de modulebouw gegarandeerd?

In de ALHO-ruimtefabriek worden de modules weersonafhankelijk in stabiele, optimale  omstandigheden geproduceerd. Het productieproces wordt aan permanente kwaliteitscontroles onderworpen. Gekwalificeerde vaklieden en uitgebreid opgeleide onderaannemers staan verder garant voor de kwaliteit. Bovendien gebruiken we uitsluitend kwalitatieve merkproducten van Duitse fabrikanten. Door deze gecertificeerde seriefabricage wordt een hogere kwaliteitsnorm gehaald dan mogelijk is bij traditionele bouwwijzen.

Moet ik rekening houden met beperkingen op de bouwplaats, bijvoorbeeld geluidshinder?

De modulebouw is een industriële vorm van bouwen. Een groot deel van het bouwproces vindt plaats in de productiehal, waar de modules voor 90 % geprefabriceerd 'van de band rollen'. Dit betekent dat slechts een klein deel van de werkzaamheden op de bouwplaats plaatsvindt. De bouwtijd op het bouwterrein bedraagt doorgaans slechts 10 tot 12 weken vanaf het monteren van de modules tot het afwerken van het interieur en de gevel. De overlast veroorzaakt door geluid en vuil op de bouwplaats wordt tot het strikte minimum beperkt. Daarom is de modulebouw ook bijzonder geschikt voor bouwwerken tussen bestaande gebouwen, waarbij eventuele bedrijfsactiviteiten niet door geluids- of vuiloverlast worden gehinderd.

Welke prestatiefasen kan een externe architect volgens de HOAI in de modulebouw realiseren?

In de modulebouw kan een externe architect prestatiefasen 1 tot 4 uitvoeren. Vanaf fase 5 van de uitvoeringsplanning neemt de modulebouwspecialist de prestaties op zich. Heel wat architecten stellen het inmiddels op prijs om na de ontwerp- en goedkeuringsplanning met de modulebouwexperts sterke partners aan hun zijde te hebben. Indien nodig worden de vaak nogal vast verlopende fasen van het bouwproces overgenomen, zoals de werk- en detailplanning, de tijdrovende aanbestedingen of de zogenaamde 'vuile' fasen zoals het toezicht op de bouwplaats. 

Hoewel een dergelijke focus op prestatiefasen 1 tot 4 niet overeenstemt met het bekende, traditionele prestatieprofiel van een architect, biedt deze wel het voordeel met een modulebouwpartner als hoofdaannemer sneller weer nieuwe opdrachten te kunnen aannemen en de aandacht te kunnen vestigen op prestatiefasen die financieel het meest de moeite lonen, meer bepaald de ontwerpfase.